emBroker emBroker

Poradnik Konsumenta

Warto wiedzieć:

 1. Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
 2. Od jakich firm możemy kupować energię, gdzie szukać nowego sprzedawcy? Po pierwsze, możemy kupić energię od firmy która ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią na obszarze Polski, czyli posiadać koncesję na obrót energią elektryczną przyznaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Lista podmiotów posiadających koncesję na obrót energią znajduje się na stronie internetowej URE.

  Po drugie, aby zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą musimy sprawdzić czy ma on podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z dystrybutorem na terenie którego jesteśmy zlokalizowani. Teoretycznie wszyscy dystrybutorzy powinni zamieszczać listę sprzedawców z którymi zawarli GUD, możemy również zajrzeć na stronę URE, gdzie znajdziemy taką informację.
 3. Czy w procesie zmiany sprzedawcy nastąpi przerwa w dostawie prądu? Nie, dystrybutor energii pozostanie niezmieniony – to w jego gestii leży zapewnienie ciągłości dostaw, naprawa urządzeń, odczyty liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy. W tych kwestiach wszystko pozostanie bez zmian.
 4. Jak przebiega proces zmiany sprzedawcy? Proces zmiany sprzedawcy jest bardzo prosty. Klient dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży. Następnie upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed Dystrybutorem energii oraz przed dotychczasowym Sprzedawcą. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu Sprzedawca w imieniu Klienta może dokonać niezbędnych formalności, tj. wypowiedzieć umowę dotychczasowemu Sprzedawcy, zawrzeć (o ile to konieczne) nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Dystrybutorem energii. W dzień zmiany sprzedawcy Dystrybutor przekaże ilość energii elektrycznej pobranej do dnia zmiany sprzedawcy dotychczasowemu Sprzedawcy - na tej podstawie dokonane będzie rozliczenie końcowe.
 5. Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej wiąże się z kosztami? W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu (taryfy C), zmiana sprzedawcy nie niesie ze sobą żadnych kosztów, ponieważ liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy. Dla klientów w taryfach B i A zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, jednakże w większości przypadków dostosowania układu pomiarowego zwraca się w krótkim czasie.
 6. Jak długo trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej? Pierwsza zmiana Sprzedawcy w większości przypadków trwa 21 dni. Natomiast kolejna zmiana przebiega już bardzo sprawnie bo praktycznie od 14 - 21 dni.
 7. Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy Klient będzie otrzymywał dwie faktury? Tak. Jedną fakturę wystawi nowy sprzedawca, za sprzedaną energię, a drugą firma dystrybucyjna za dostarczenie tej energii do odbiorcy. Do tej pory obie te opłaty znajdowały się na jednej fakturze.
  Wysokość opłaty za dystrybucję jest stała bez względu na to, od którego sprzedawcy firma kupuje prąd i wynika to z przepisów ustawy Prawo Energetyczne.
 8. Czy dwa osobne rachunki nie oznaczają podwójnych kosztów? Nie. Jeden rachunek będzie pochodził od dotychczasowej spółki operatorskiej, która zawsze jest monopolistą w Państwa rejonie i to ona pobiera opłaty przesyłowe i opłaty związane ze zużyciem energii biernej. Opłaty te są pobierane zgodnie z obowiązującym cennikiem i w przypadku zmiany dostawcy prądu nie ulegną one zmianie.
  Drugi rachunek będzie pochodził od firmy, zajmującej się sprzedaż energii.
 9. Czy po zmianie sprzedawcy wzrośnie wysokość opłat dystrybucyjnych? Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, dystrybutor energii (OSD) jest zobowiązany zapewnić wszystkim odbiorcom równoprawne traktowanie. Stawki za przesyłanie energii dla całego kraju zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Stawki są takie same dla odbiorców na danym terenie niezależnie od wybranego sprzedawcy energii.
 10. Kim jest dystrybutor energii elektrycznej? Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą min. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor.
 11. Kto po zmianie sprzedawcy energii odczytuje licznik? Licznik odczytuje cały czas ten sam dystrybutor energii (OSD), który odczytywał licznik do tej pory.
 12. Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń? Tak jak do tej pory czyli tzw. Pogotowie Energetyczne – 991 numer dostępny na terenie całego kraju. Obsługą techniczną zawsze zajmuje się OSD. Zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany OSD.
 13. Co będzie jeżeli mój nowy sprzedawca zbankrutuje, czy zostanę bez prądu? Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z 1997 roku oraz regulacjami URE, na jego miejsce wchodzi automatycznie tzw. „rezerwowy sprzedawca”, czyli historyczny sprzedawca dla danego obszaru i to on zacznie sprzedawać klientowi prąd. Nie ma możliwości, aby klient płacący rachunki miał odłączony prąd z przyczyn innych niż awaria.